Hier verschijnt elke week een nieuwe poll waarmee U aan kunt geven wat Uw mening is.

Wij van Sterk Westerkwartier zijn benieuwd of u als inwoner van het Westerkwartier op de hoogte bent van de mogelijkheid tot schadevergoeding vanwege de mijnbouwschade.

De provincie Groningen wordt al jaren ernstig geteisterd voor aardbevingen. Veel mensen denken dat de schade zich alleen in het oosten van Groningen beperkt maar dit is helaas niet het geval. Ook in delen van het Westerkwartier hebben de bevingen schade veroorzaakt. Het is mogelijk dat u daarom recht heeft op een schadevergoeding. U zal in principe moeten bewijzen dat de schade is veroorzaakt door de mijnbouw. Echter heeft de overheid in 2 gevallen de bewijslast omgedraaid. De bovenstaande illustratie geeft één toepassing aan van het wettelijke bewijsvermoeden aan. Als uw woning zich binnen of in het gele veld bevindt, rondom de gasopslag in Norg of het Groningergasveld, dan wordt het wettelijke bewijsvermoeden aangenomen. Dit komt erop neer dat wanneer u schade heeft aan uw woning dit wordt aangemerkt als aardbevingsschade tot het tegendeel bewezen is. Het tweede geval waarin de bewijslast wordt omgedraaid is speciaal voor individuele gevallen en ligt wat complexer. Meer informatie is te vinden op schadedoormijnbouw.nl.

Hoe denkt u over het raadsvoorstel van het begraafplaatsenbeleid?
 • Voeg je antwoord toe

Een beladen onderwerp is het afgelopen raadsoverleg voorbij gegaan. Het begraafplaatsenbeleid voor 2022-2026. De hoeveelheid insprekers en de binnengekomen brieven (47) bij de gemeente laat zien hoe iedereen dit onderwerp aangrijpt. Het college heeft na een intensieve voorbereiding een raadsvoorstel opgesteld. Zo wordt er voorgesteld om de bestaande 27 begraafplaatsen te behouden en niet uit te breiden. Er is momenteel een begraafcapaciteit van 3500 graven, ruimte genoeg dus. Echter is er één begraafplaats met onvoldoende ruimte, namelijk Midwolde. Deze begraafplaats is nagenoeg vol en roept dan ook om uitbreiding. Echter is dorpsbelangen Midwolde hierop tegen omdat de begraafplaats niet in verhouding staat met het dorp Midwolde en de huidige cultuur, historie en landschap wordt aangetast. Ook verschillende instanties hebben hun bezwaren geuit. Anderzijds hebben verschillende inwoners juist aangegeven de begraafplaats graag uitgebreid zien worden. De gemeente is door dit gebrek aan draagvlak van omwonenden mee gegaan met de bezwaren van de dorpsbelangen Midwolde en daarom voorgesteld om de begraafplaats niet uit te breiden.

De resultaten van de poll van vorige week:

Hoe denkt u over het raadsvoorstel van het begraafplaatsenbeleid?
 • Voeg je antwoord toe

Een beladen onderwerp is het afgelopen raadsoverleg voorbij gegaan. Het begraafplaatsenbeleid voor 2022-2026. De hoeveelheid insprekers en de binnengekomen brieven (47) bij de gemeente laat zien hoe iedereen dit onderwerp aangrijpt. Het college heeft na een intensieve voorbereiding een raadsvoorstel opgesteld. Zo wordt er voorgesteld om de bestaande 27 begraafplaatsen te behouden en niet uit te breiden. Er is momenteel een begraafcapaciteit van 3500 graven, ruimte genoeg dus. Echter is er één begraafplaats met onvoldoende ruimte, namelijk Midwolde. Deze begraafplaats is nagenoeg vol en roept dan ook om uitbreiding. Echter is dorpsbelangen Midwolde hierop tegen omdat de begraafplaats niet in verhouding staat met het dorp Midwolde en de huidige cultuur, historie en landschap wordt aangetast. Ook verschillende instanties hebben hun bezwaren geuit. Anderzijds hebben verschillende inwoners juist aangegeven de begraafplaats graag uitgebreid zien worden. De gemeente is door dit gebrek aan draagvlak van omwonenden mee gegaan met de bezwaren van de dorpsbelangen Midwolde en daarom voorgesteld om de begraafplaats niet uit te breiden.

Hoe dient de gemeente het coronatoegangsbewijs te controleren?

Vanaf morgen is het zover, er vervallen diverse maatregelen zoals de anderhalvemeterregel en daarnaast mogen de voetbalstadions weer helemaal gevuld worden. Echter wordt er ook een nieuwe maatregel invoert, het coronatoegangsbewijs. Dit coronatoegangsbewijs gaat in voor de horeca (behalve op het terras) en voor evenementen. U moet dan kunnen aantonen of u gevaccineerd, getest of genezen bent van corona. Deze controle vergt een grote uitdaging voor de horeca waar er veelal een tekort is aan personeel. Mede daardoor is er door een deel van de horeca gezegd dat ze niet mee gaan werken met het beleid. Daarnaast is het voor de gemeente ook een uitdaging om de handhaving goed uit te voeren. De gemeente is middels de BOA’S, die er al niet in overvloed zijn, verantwoordelijk voor de handhaving. De vereniging van Nederlandse gemeenten heeft daarom afgesproken zicht te focussen op de locaties die het grootste risico vormen op besmetting en het niet-naleven van het toegangsbewijs. Wanneer er herhaaldelijk of opzettelijk niet wordt nageleefd kunnen er waarschuwingen, boetes of sluiting worden opgelegd.

Wat wilt u op de agenda hebben van de gemeenteraad van de gemeente Westerkwartier?
 • Voeg je antwoord toe

Hallo beste volgers van Sterk Westerkwartier!
Het politieke zomerreces is weer voorbij. De eerste openbare raadsvergadering staat op 1 september weer op de agenda. Wij staan dan weer klaar om onze politieke ambities te verwezenlijken in de gemeenteraad. De huidige gemeenteraad wordt herkozen op 16 maart 2022. Tot die tijd proberen we zo veel mogelijk ambities waar te maken. Naast onze verkiezingsprogramma kijken we ook altijd naar de actuele zaken die er spelen en proberen relevante zaken op de agenda te krijgen. Omdat er altijd dingen zijn die ondergesneeuwd raken en wij burgerparticipatie belangrijk vinden hebben we deze keer een open poll. Wij zijn dit keer erg benieuwd of u een onderwerp heeft die wij dit jaar nog op de agenda moeten zetten omdat dit belangrijk is.
Graag horen we van u wat u op de agenda van de gemeenteraad wilt hebben staan!
Mogelijke suggesties hebben we al bedacht
- Gratis sport voor jongeren
- 60 instanties voor bestrijding armoede Westerkwartier?
- Snelfietsroute richting Drachten
- Verbetering communicatie van de gemeente

Wij van Sterk Westerkwartier zijn erg benieuwd hoe u aankijkt tegen een coffeeshop in de gemeente.

Op 17 mei is er een aanvraag gedaan bij de gemeente Westerkwartier om een coffeeshop te starten op de locatie van het voormalig Pruim Zevenhuizen. Dit heeft gezorgd voor de nodige rumoer van voor en tegenstanders. Zo zijn er ook al diverse raadsleden van de gemeente die zich zorgen maken over een mogelijke coffeeshop. Ook zijn er al schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het beleid rondom coffeeshops in onze gemeente is niet bekend, want er is niks geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening. Landelijk zijn coffeeshops verboden, maar worden ze onder bepaalde voorwaarden gedoogd. Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat er geen overlast voor de omgeving veroorzaakt mag worden.

Wat moeten we met alle gemeentehuizen?

Een korte inleiding met wat achtergrond informatie is bij deze poll wel gewenst. Sinds we in 2019 gemeente Westerkwartier zijn geworden heeft de gemeente de vier gemeentehuizen aangehouden. Er is de afgelopen periode een onderzoek gedaan naar de toekomstbestendige huisvesting van de gemeente Westerkwartier. In dit 52 pagina tellende onderzoek (https://bit.ly/3eyyfej) worden verschillende beoordelingscriteria gewogen van het gemeentelijk vastgoed. Een aantal van deze criteria zullen we kort benoemen. Zo wordt bijvoorbeeld het duurzaamheidsaspect gewogen, want het gemeentelijk vastgoed zal in 2030 het streven moeten hebben om 49% minder CO2 uit te stoten. Daarbij vinden wij het uiteraard belangrijk dat wanneer gemeentelijk vastgoed eventueel verkocht wordt de koper het ook gaat verduurzamen, anders schiet het zijn doel voorbij. Daarbij is het uiteraard een feit dat de wereld steeds digitaler wordt, ook de gemeente. Dit vraagt ook om andere huisvesting. Echter blijven wij van Sterk Westerkwartier de toegankelijkheid van de dienstverlening naar de burger toe zeer belangrijk vinden. Daarnaast is het thuiswerken ook steeds normaler geworden waardoor er wellicht minder kantoorruimte nodig is. En ook de financiële gevolgen van het vastgoed heeft grote impact op de begroting van de gemeente. Lees voor de volledigheid ook het gehele onderzoek eens door.
De 5 beste opties uit het onderzoek die naar voren zijn gekomen voor de gemeentehuizen zijn de volgende:
- Uitbouw/verbouw gemeentehuis Zuidhorn (33,2 miljoen en 120 duizend minder jaarlast t.o.v. huidige begroting)
- Nieuwbouw Bedrijventerrein Leeksterveld (nieuw industrie ten noorden A7) (41,4 miljoen en 80 duizend minder jaarlast t.o.v. huidige begroting)
- Nieuwbouw op Hoofdstraat 101-1 (oud Jager terrein) (39,9 miljoen en 100 duizend minder jaarlast t.o.v. huidige begroting)
- Uitbouw/verbouw gemeentehuis Leek (33 miljoen en 135 duizend minder jaarlast t.o.v. huidige begroting)
- Uitbouw/verbouw gemeentehuis Leek en gemeentehuis Zuidhorn (25 miljoen en 50 duizend minder jaarlast t.o.v. huidige begroting)

Wat stemt het Westerkwartier?

Helaas kunt u nog niet voor de lokale politiek naar het stembureau. Maar de Tweede Kamerverkiezingen staan over een week wel weer voor de deur. Op 17 maart zijn alle stembureaus in het Westerkwartier geopend om te stemmen. In verband met corona is het dit jaar ook mogelijk om op 15 en 16 maart te stemmen, daarvoor kunt u dan terecht in de voormalige gemeentehuizen van Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum. Voor 70+ers is het ook mogelijk om per brief te stemmen dit jaar. Bent u uw stempas kwijt of heeft u hem niet gekregen? Vraag dan snel een nieuwe aan, dit kan nog tot vrijdag 12 maart. Denk ook aan uw legitimatiebewijs.

Wij van Sterk Westerkwartier hechten veel waarde aan onze ondernemers. Wij zijn daarom erg benieuwd hoe er tegen deze reclamebelasting aan wordt gekeken.

Reclamebelasting voor de ondernemers in het centrum? Strop of juist Steun?
In onze gemeente ligt momenteel de invoering van reclamebelasting op tafel. Het beleid van de gemeente Westerkwartier in het kader van reclamebelasting is om dit te faciliteren wanneer hier behoefte aan is. De rol van de gemeente is om de belastingen te heffen en om afspraken te maken met de beherende stichtingen over de invulling en de verantwoording hierover. De ondernemersverenigingen van Zuidhorn en Leek hebben gevraagd aan de gemeente om ondernemersfondsen in te stellen en als inkomstenbron daarvoor de reclamebelasting op te leggen. De reden van deze verenigingen is om de centra aantrekkelijk te houden middels o.a. verschillende activiteiten en promotie. Om dit te bekostigen willen ze reclamebelasting opleggen omdat hierdoor iedereen die ervan profiteert ook meebetaald.
Wat is reclamebelasting en hoe hoog is het tarief?
De reclamebelasting wat nu op tafel ligt wordt geheven per winkel. Dus hoe groot, of hoe klein je winkel is de heffing is voor iedereen gelijk. Dat kan wellicht oneerlijk klinken maar het is voordelig omdat de uitvoering makkelijk uit te voeren is. De gemeente wil een bedrag van 400 euro opleggen. De heffing wordt geheven aan alle winkels die binnen het aangegeven gebied vallen. In verband met de corona wordt de heffing voor 2021 verlaagd of niet geheven.

Wat merkt u van de verbetering(en) van de dienstverlening van de gemeente Westerkwartier?

In 2019 sprak de coalitie van de gemeente Westerkwartier, bestaande uit VZ, Christenunie, CDA en PvdA de ambities uit om de dienstverlening van de gemeente naar een ‘excellent’ niveau te brengen. Om dit te bereiken legden ze de rekening neer bij de inwoner. De Ozb is daarom in 2020 verhoogd met maar liefst 12%! Voor 2021 staat er wederom een verhoging op stapel van minimaal 5% (excl. inflatie). Wij van Sterk Westerkwartier vonden de verhoging onnodig omdat de gemeente ook prima minder ambitieus kon zijn of eens te kijken naar het ziekteverzuim en de overtollige ambtenaren.
Wij zijn benieuwd hoe u de verbeteringen in de dienstverlening hebt gemerkt het afgelopen jaar en of u de Ozb verhoging goed besteed vindt.

Wij van Sterk Westerkwartier zijn benieuwd of u als inwoner van het Westerkwartier op de hoogte bent van de mogelijkheid tot schadevergoeding vanwege de mijnbouwschade.

De provincie Groningen wordt al jaren ernstig geteisterd voor aardbevingen. Veel mensen denken dat de schade zich alleen in het oosten van Groningen beperkt maar dit is helaas niet het geval. Ook in delen van het Westerkwartier hebben de bevingen schade veroorzaakt. Het is mogelijk dat u daarom recht heeft op een schadevergoeding. U zal in principe moeten bewijzen dat de schade is veroorzaakt door de mijnbouw. Echter heeft de overheid in 2 gevallen de bewijslast omgedraaid. De bovenstaande illustratie geeft één toepassing aan van het wettelijke bewijsvermoeden aan. Als uw woning zich binnen of in het gele veld bevindt, rondom de gasopslag in Norg of het Groningergasveld, dan wordt het wettelijke bewijsvermoeden aangenomen. Dit komt erop neer dat wanneer u schade heeft aan uw woning dit wordt aangemerkt als aardbevingsschade tot het tegendeel bewezen is. Het tweede geval waarin de bewijslast wordt omgedraaid is speciaal voor individuele gevallen en ligt wat complexer. Meer informatie is te vinden op schadedoormijnbouw.nl.

Overige polls uit het verleden:

Visie hernieuwbare elektriciteit, wat vindt u?
 • Goed dat we het energieakkoord naleven maar we zouden andere plekken of andere alternatieven moeten vinden om energie op te wekken omdat de benodigde hoeveelheden windmolens en zonnepanelen niet passend zijn in het Westerkwartier. Denk bijvoorbeeld aan meer wind op zee of nieuwe technieken. 59%, 26 stemmen
  26 stemmen 59%
  26 stemmen - 59% van alle stemmen
 • Goed dat de gemeente een visie heeft voor de duurzame elektriciteitsopwekking, maar de ambities van de gemeente mogen wel wat omlaag. 36%, 16 stemmen
  16 stemmen 36%
  16 stemmen - 36% van alle stemmen
 • HetHet zal heel goed zijn als we alle elektriciteit duurzaam kunnen opwekken. De 65 windmolens van 200 meter hoog of de ruim 800 hectare zonnepanelen (of een combinatie hiervan) die nodig zijn vind ik prima passend in de gemeente Westerkwartier. 5%, 2 stemmen
  2 stemmen 5%
  2 stemmen - 5% van alle stemmen
Totaal aantal stemmen: 44
18 mei 2020 - 30 juni 2020
De poll is beëindigd

Burgerparticipatie is Sterk in het nieuws, wat vind u daarvan?
 • Ik ben erg voor burgerparticipatie en referenda. Ik zou als politiek geïnteresseerde ook graag een keer langskomen op jullie vergadering! 75%, 6 stemmen
  6 stemmen 75%
  6 stemmen - 75% van alle stemmen
 • Ik ben voor burgerparticipatie en referenda. Ik voel mij op dit moment niet genoeg gehoord door de politiek. 13%, 1 stem
  1 stem 13%
  1 stem - 13% van alle stemmen
 • Eens in de 4 jaar stemmen vind ik genoeg betrokkenheid, ik ben niet voor extra peil momenten, 13%, 1 stem
  1 stem 13%
  1 stem - 13% van alle stemmen
Totaal aantal stemmen: 8
13 februari 2020 - 18 mei 2020
De poll is beëindigd

Wij van Sterk Westerkwartier zijn erg voor burgerparticipatie. Wij willen iedereen betrekken in de politiek, want samen kom je verder. Om dit waar te maken hebben wij een aantal belangrijke punten. Sterk Westerkwartier heeft voorafgaand aan de raadvergadering altijd een openbare vergadering. Hier is iedereen altijd voor uitgenodigd! Wij bespreken hier de aankomende raadsvergadering en andere belangrijke zaken die worden ingebracht. De data hiervoor zijn te vinden op onze facebook pagina. Daarnaast zouden wij graag een corrigerend referendum willen invoeren om de burger een extra mogelijkheid te bieden bij ingrijpende besluiten. Onze poll van deze week gaat over de burgerparticipatie/referenda.

Verlaag het vuilnis ophaal tarief en het vastrecht?

Het Westerkwartier verkeert in een Glasvezel impasse hoe kijkt U hier tegen aan?

Veel bewoners van de gemeente Westerkwartier hebben nog zeer traag internet. Dit is vrijwel alleen op te lossen door een aansluiting op glasvezel. Om aangesloten te worden op glasvezel zijn er verschillende partijen actief. Dit zijn op dit moment Rodin (Snel Internet Groningen) en Glasdraad. Westerglas (een burgerinitiatief) is afgehaakt. Wij van Sterk Westerkwartier zijn in principe voor marktwerking, maar helaas heeft dit na 6 jaar nog onvoldoende resultaten opgeleverd. Er zijn veel onacceptabele risico’s die nu spelen.
Eindeloze verlengingen van inschrijvingstermijnen, wachten totdat het aardbevingsgebied aangesloten is, verschil tussen het Noord- en Zuidwesterkwartier, bepaalde gebieden die niet aangesloten worden, kans op dubbel graafwerk, verschil tussen gratis of betaalde aansluitingen etc. etc. Dit is voor ons allemaal erg onwenselijk. Wij denken dat dit proces beter gestimuleerd en ondersteund moet worden vanuit de gemeente.
De wethouder geeft op 11 december aan dat er veel gepraat wordt met de verschillende partijen. Wij van Sterk Westerkwartier zien echter geen concrete resultaten. Er wordt ‘gehoopt’ dat deze partijen de glasvezel binnen afzienbare tijd aanleggen. Echter met hoop en verwachtingen kun je niet veel mee. De leefbaarheid en het ondernemersklimaat worden aangetast.

Wat vindt U van de huidige en de mogelijk nieuwe verkeerssituatie in het centrum van Tolbert?

Het centrum van Tolbert wordt flink vernieuwd. Zo is de manegehal ruim uitgebreid, is de Postwagen bezig met de realisatie van een geheel nieuwe activiteitenarena en is de Poiesz bezig met een nieuw onderkomen. In potentie wordt er dus steeds meer verkeer verwacht. Door bewoners van de Hoofdstraat zijn zorgen geuit over de toegankelijkheid van het centrum. Met name wordt het vrachtverkeer (grote paardentrailers) als storend ervaren. Wat vindt U?

Een (beperkt) vuurwerk verbod in de gemeente Westerkwartier is dat een goed idee?
Er zijn partijen in het Westerkwartier die lachgas ballonnen willen verbieden. Wat vindt U?
De gemeente Westerkwartier onderzoekt de aanleg van een nieuw fietspad tussen Zuidhorn en Leek; Goed idee?

Westerkwartier onderzoekt fietspad tussen Zuidhorn en Leek rtvn.gr/rk6W

Het college stelt voor om de OZB met 10% in 2020 en daarna jaarlijks met 5% te verhogen om meer financiële ruimte te krijgen.
Ook pensioen opbouw voor raadsleden? (Net als voor wethouders).

Raadswerk kost zeker in een grotere gemeente veel tijd, tijd die niet besteed kan worden aan andere verdiensten of arbeid. In de grootte steden is het voor veel raadsleden een fulltime baan en daarom de vraag of het dan ook logisch is dat raadsleden pensioen opbouw over hun raadsvergoeding.

De gemeente Westerkwartier moet Kraaien en Roeken overlast aanpakken net als in Loppersum
Moet er meer ingezet worden op preventie in de jeugdzorg
Moet de gemeente handhavend optreden om het cultuurlandschap Middaghumsterland te behouden
Kan alleen een gemeentelijke kredietbank goede schuldhulpverlening bieden
De gemeente Westerkwartier moet een routekaart duurzaamheid 2040 opstellen
Schoolzwemmen herinvoeren op basisscholen in het Westerkwartier
Een dorpenwethouder is een goed idee
In veel gemeenten wordt momenteel niet gesoebat over wie het met wie gaat doen in de gemeenteraad, maar over hoe ze het samen gaan doen. Een raadsprogramma in plaats van een coalitieakkoord. Is dat een goed idee?

Raadsakkoord:

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/versterking-lokale-democratie/nieuws/de-voordelen-van-anders-formeren-checklist

Huuragent, door inzet BOA, voor echte aanpak (verkeers)overlast en hondenpoep!

Huuragent/ Rent a Cop

Dorpsbewoners konden door middel van email, twitter of persoonlijk aangeven wat ze gecontroleerd wilden zien in het dorp. Voorbeelden uit de praktijk in Zuid-Nederland: snelheidscontroles, niet handsfree bellen, controle bij de voetgangersoversteekplaatsen, parkeren rondom scholen, het gebruik van autogordels en kinderbeveiligingsmiddelen, hondenpoep en het fietsen door winkelcentra.
Wie is huuragent
Tijdens de verschillende dagen word gecontroleerd door coaches en handhavers van de gemeente, door politie-studenten en studenten van een vooropleiding tot politieagent en BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren).

Geen fracking en CO2-opslag in Westerkwartierse bodem!
POLL Natuurbegraafplaatsen in het Westerkwartier is een goed idee!

Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar de graven zijn gesitueerd op een gekozen plek in een natuurlijke omgeving. Sommige natuurbegraafplaatsen liggen in een bos- of parkachtig landschap en hebben graven met ornamenten en bloemen. Andere liggen ver buiten bebouwd gebied in de natuur en zijn sober uitgevoerd met de bedoeling dat de graven opgaan in de omgeving. Die liggen schijnbaar willekeurig verspreid, er is geen ordening door heggen of afrasteringen en er zijn geen speciaal vervaardigde grafstenen. De graven worden veelal wel gemarkeerd met zwerfkeien of houten kentekens.
Ëén van de voorwaarden bij natuurbegraven is dat overledenen worden begraven zonder materialen die belastend kunnen zijn voor het milieu.[1] Natuurbegraafplaatsen zijn over het algemeen vrij toegankelijk.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurbegraafplaats

Start met Home Start in het Westerkwartier

In het project Home-Start bieden vrijwilligers van Humanitas ondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact aan ouders met tenminste één kind tot zeven jaar. Gezinnen kunnen op het gebied van opvoeding verschillende vragen hebben en geven zelf aan op welk vlak zij ondersteuning wensen. Vrijwilligers steunen deze gezinnen tijdelijk door een lastige periode heen.
https://www.home-start.nl/

Blockchain gebruiken voor kindpakket (zoals gemeente Zuidhorn doet) en armoedebeleid (zoals de gemeente Groningen doet) is zinvol.

“Een blockchain (Nederlands: blokketen) is een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen. Dit kunnen bijvoorbeeld overschrijvingen zijn zoals die bij een reguliere bank mogelijk zijn, maar kan ook eigendomsaktes, afspraken, persoonlijke berichten of andere gegevens bevatten. Het bijzondere aan de blockchain is dat dit mogelijk is zonder centrale autoriteit waardoor het vervalsen van de vastgelegde gegevens niet mogelijk is door één centraal punt te corrumperen” aldus Wikipedia

Wat zegt U van “gratis” regionaal openbaar vervoer voor ouderen (67plus) om hen mobiel te houden.
Gemeente Westerkwartier moet een rookvrije generatie-gemeente worden?
De nieuwe gemeente Westerkwartier moet zich aanmelden voor de pilot met het legaliseren van Mediwiet.

Het UMCG wil een studie naar medicinale cannabis, maar onderzoek op de Syracuse University leert al dat pijn met Mediwiet beter draagbaar is kopte het Dagblad van het Noorden afgelopen vrijdag. Gemeenten in Nederland kunnen zich aanmelden voor een pilot met het legaliseren van kweek van Mediwiet.

Eigentijdse jongerenparticipatie: Gemeente Westerkwartier moet gaan chatten met jongeren!
A7 wordt veiliger met 3 banen van en naar Groningen-Heerenveen!
Water terug in speelplaats de Lindt in Aduard goed idee?
Buurtkamer Aduard, Visvliet en Zuidhorn goed initiatief, willen we ook in andere dorpen van het Westerkwartier!
Zouden ondernemers zelf moeten mogen kiezen wanneer ze hun klanten bedienen? Bijvoorbeeld een supermarkt op zondag.
Wij willen snel snel en sterk internet in het buitengebied van het Westerkwartier!
Sluiting van gemeente huis om 2 uur 's middags is logisch bij een hittegolf?
Jongeren voegen iets toe aan de lokale politiek?

Vanuit Sterk Westerkwartier streven we naar een brede afspiegeling van de maatschappij op de kieslijst als voor beeld komt de 16 jarige Maike Hoogenhout op de lijst van Sterk Westerkwartier.

De nieuwe gemeente Westerkwartier heeft een sterke lokale partij nodig!