Samen Sterk!

Samen met jou, onze kiezers en inwoners in het Westerkwartier willen we de komende jaren samen inhoud geven aan de ontwikkelingen in het Westerkwartier.

Dat doen we niet met een duimendik verkiezingsprogramma, maar met een aantal speerpunten in de hand op de belangrijke thema’s die spelen in het Westerkwartier, deze thema’s zijn: zorg &wonen, natuur & duurzaamheid, jeugd en ouderen, veiligheid, economie en samen met elkaar in de dorpen.

Net als jij wonen en/of werken wij in deze gemeente. We kennen de dorpen, de buurten, de vereni­gingen, de winkels, de natuur en… de mensen. Met elkaar zijn wij STERK WESTERKWARTIER. Dé partij in dienst van jou en van ons allemaal. Wij dromen niet alleen van het allerbeste Westerkwartier, maar samen bouwen we hieraan!

Een Westerkwartier waarin iedereen zijn of haar talent kan en mag gebruiken om zo actief mee te bouwen aan een veilige, warme, ondernemende, mooie en bereikbare gemeente waar we ons allemaal welkom, gewaardeerd en thuis voelen. Wij zijn de partij, die de meeste positieve impact creëert voor de inwoners van Westerkwartier.

Help jij Sterk Westerkwartier om onze droom voor Westerkwartier waar te maken? Uiteindelijk kunnen we dat alleen met elkaar doen!

Wie zijn wij?

 Sterk Westerkwartier is de onafhankelijke lokale partij van en voor mensen in het Westerkwartier. Het belang van de inwoners van het Westerkwartier staat bij ons steeds voorop. Bij ons staan zorg, werken, wonen en omgeving hoog op de agenda. We staan pal voor de leefbaarheid in onze dorpen en ons mooie platteland/buitengebied. Daarbij worden we niet geremd door binding met een landelijke partij, die het Noorden en de provincie Groningen in het bijzonder letterlijk in de kou laat staan!

 Waar staan wij voor?

 Sterk Westerkwartier heeft de ambitie een partij met betekenis in de gemeenteraad te zijn in 2022 met een brede achterban. Voldoende zetels en kandidaten met daadwerkelijke inhoud waarmee we in staat zijn de wensen van onze kiezers te realiseren. Zeker als we deel gaan uitmaken van een nieuw coalitie.

Onze standpunten bepalen we los van de landelijke politiek, we zijn dus lokaal gericht. We steunen particuliere initiatieven, zijn sociaal en zonder fratsen. Op deze manier doen we wat goed is voor de inwoners van het Westerkwartier, van onderop en dichtbij!

Sterk Westerkwartier is een lokale partij, dat betekent dat mensen van links tot rechts, van arm tot rijk, van jong tot oud en van progressief tot conservatief hier samenkomen. Of je nu in loondienst werkt of een eigen bedrijf hebt, bij ons voelen mensen zich thuis. Want Sterk Westerkwartier staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. We willen graag dat mensen zich gezond en vitaal voelen in onze gemeente. Sterk Westerkwartier staat voor een krachtige samenleving waarbinnen de gemeente mensen echt verder helpt als dat nodig is. Daarmee is Sterk Westerkwartier “het redelijke lokale alternatief”! 

Wat leidt ons in ons programma?

Als lokale partij voor en door het Westerkwartier is ons beleid en handelen natuurlijk gericht op (redelijke) democratische vragen en principes:

 • Verbetert het besluit het welzijn van burgers?
  Burgers moeten hun bestaan als zinvol ervaren, zich kunnen ontplooien en kunnen ontspannen, zich gezond en gelukkig kunnen voelen. Werk is daarbij van wezenlijk belang. De gemeente stimuleert dat de inwoners, dorpen, instellingen en bedrijven zoveel mogelijk zelf voor werk zorgen. Voor kwetsbare groepen en organisaties is er een vangnet.
 • Gaat het besluit uit van dienstbaarheid aan de gemeenschap?
  De gemeente voert in principe alleen datgene uit wat centraal (dus als zij het zelf doet) goedkoper is (en dat wat wettelijk moet) om zo het welzijn van inwoners te verhogen. Is centrale (collectief) uitvoering niet goedkoper, dan laten we het over aan de markt. De gemeentelijke organisatie dient “lean and mean” te zijn en ten dienste te staan aan de bevolking
 • Gaat het besluit uit van eigen verantwoordelijkheid?
  Inwoners zijn verantwoordelijk voor de leefomgeving en hun eigen leefsituatie. “De gemeente, dat ben je zelf”. Gedrag dat negatieve invloed heeft op het algemeen welzijn van inwoners mag gesanctioneerd worden.
 • Gaat het besluit uit van de (eigen) kracht van de samenleving?
  (Eigen) kracht is zichtbaar in ondernemingszin, zelfredzaamheid en het belonen van het nemen van initiatief.
 • Bevordert het besluit maatschappelijke rechtvaardigheid?
  Besluiten, wet- en regelgeving moeten maatschappelijke rechtvaardigheid bevorderen.
 • Gaat het besluit uit van compensatie?
  Het stimuleren van ondernemingszin kan zorgen voor een extra beslag op de publieke leefomgeving, dit vraagt compensatie. Wordt er een uitzondering toegestaan aan een bedrijf of inwoner, wat is dan de tegenprestatie waar de overige inwoners van het Westerkwartier beter van worden?
 • Is het besluit in balans met bestuurlijke omgeving?
  Is het besluit logisch en consequent wanneer ook gekeken wordt naar beleid in buurgemeenten en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe? Dit om te zorgen dat een besluit niet alleen op korte termijn optimaal is voor Westerkwartier, maar ook op lange termijn.

ZORG, WONEN en LEEFOMGEVING

Leven begint onder het dak van je eigen huis. Je thuis in een fijne straat en buurt. Een plek waar je je veilig en welkom voelt en waar je je buren kent. Waar je helpt en ge­holpen wordt wanneer dat even nodig is. Zorg voor elkaar, maar ook waar het nodig is, de juiste zorg op maat aan huis kunnen ontvangen. Goede voorzieningen geregeld vanuit de WMO. Sterk Westerkwartier gaat primair uit van de zelfredzaamheid van burgers, maar inwoners die kwetsbaar zijn kunnen rekenen op de juiste ondersteuning en zorg; de vraag van de zorgbehoevende inwoner staat hier altijd centraal en de menselijke maat is leidend. Wij hebben en zullen ons dan blijvend inzetten hiervoor en waar het niet lukt en de burger vermalen wordt is er naast ons de sociale ombudsvrouw, die een vaste plek in de gemeente moet krijgen.

Het beste Westerkwartier van ons allemaal begint voor iedereen bij goede huisvesting, maar gaat veel verder dan alleen dat dak boven je eigen hoofd. Huisvesting, leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid zijn voor ons belangrijke punten wanneer het om wonen in Westerkwartier gaat.

Punten waarvoor we keihard knokken.

 • Procedures voor huisvesting? Die kunnen korter, sneller én vanuit één loket geregeld worden!
 • Welstandscommissie? We geloven in een andere aanpak en in welstandsvrije zones. De huidige aanpak kan moderner en beter aansluiten bij de behoeftes in de samenleving
 • Woningnood en lange wachttijd voor starters? Die werken we weg als we flexibeler omgaan met bestemmingsplanwijzigingen ten aanzien van leegstaande kantoren.
 • Zonder het mooie buitengebied van het Westerkwartier, dat wij graag zo mooi houden, liggen er genoeg kansen voor woninguitbreiding waarbij gekeken wordt waar de behoefte ligt en dus niet alleen of verplicht sociale huurwoningen, maar juist waar de knelpunten liggen zoals starters op de woningmarkt.
 • Initiatieven die het welzijn in de dorpen bevorderen? Die verdienen actieve ondersteuning. Vooral wanneer het gaat om samenwerking tussen bewoners en particuliere initiatieven en/of woning­corporaties in de sociale woningbouw.
 • Zorg dragen voor goede contacten tussen inwoners, vrijwilligersorganisaties en de professionele zorg om kwetsbare inwoners lokaal op te vangen en ouderen langer thuis te laten wonen.
 • Wonen voor alle leeftijden? Bij nieuwbouwprojecten in het Westerkwartier zou levensloopbestendigheid een standaard voor­waarde moeten zijn. Wij steunen de bouw van zogenaamde generatiewoningen: plekken waar jong en oud met elkaar leven in een gezonde combinatie van werk en zorg.
 • Toegang tot (snel) internet? Dat is een primaire levensbehoefte geworden en beschouwen wij daarom als een standaard nutsvoorziening. En dat voor 100% van de woningen.
 • Eenzaamheid? Ook in het Westerkwartier is dit een steeds groter probleem. STERK WESTERKWARTIER wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een deeltaxi te laten rijden als dorpsdienst. Dit haalt mensen uit hun isolement en maakt winkels, activiteitencentra en het verenigingsleven voor een grote groep mensen beter bereikbaar.
 • Lokale initiatieven van inwoners? Als die bijdragen aan de leefbaarheid van Westerkwartier dan verdie­nen ze actieve ondersteuning. Wij geloven in de kracht van de eigen samenleving!
 • Verbeteren? IN aansluiting met wat er al is. Plaatselijk Belang en de dorpsraden verdienen een actieve rol in het maken van keuzes en de uitvoering ervan.
 • Veiligheid en veilig gevoel: Cameratoezicht in openbare ruimten en op bedrijventerreinen helpt hierbij (nogal operationeel)
 • Lokale uitdagingen? Die vragen -vooral wanneer het om veiligheid gaat- om lokale oplossingen. Wij zien het als de taak van de burgemeester om in overleg met inwoners en ondernemers de inzet van politie lokaal te borgen. Dat kan door wijkagenten en meer blauw op straat. Een vertrouwd gezicht en zichtbaarheid zijn belangrijk Onveilige verkeerssituaties rondom scholen? Oplossen in samenspraak met ouders en omwonen­den. Juist goede preventie en aandacht en mogelijkheid voor dingen die wel legaal kunnen en mogelijk moeten zijn.
 • Een centraal gemeentehuis: Alle taken moeten efficiënt en effectief op een locatie worden geconcentreerd waarbij elke voormalige kern zeker (alle) noodzakelijke “digitale” dienstverlening wel dichtbij organiseert.
 • Het Westerkwartier is er voor alle inwoners van het Westerkwartier waar iedereen die een positieve bijdrage kan en wil leveren welkom is!
 • Een goede infrastructuur met noodzakelijke verbindingen voor zowel auto’s, fietsen en voetgangers. Dus zowel de noodzakelijke noord-zuid als oost-west verbindingen en rondwegen. Alle deze doorgangen en verbindingen moeten veilig en noodzakelijk zijn. Voorrang voor speciale doelgroepen is daarbij niet direct vanzelfsprekend, wij vinden dat altijd naar het totaalplaatje gekeken moet worden en de bijdrage in het geheel van de infrastructuur.
 • Mobiliteit: Fietssnelweg van Noord naar Zuid-Westerkwartier en de fietssnelweg van Groningen-Leek naar Marum-Drachten. Een Lelylijn die stopt in Marum-Oost/Leek-Zuid (uitbreidingslocatie).

NATUUR EN DUURZAAMHEID

De zorg voor de wereld van morgen is een verantwoordelijkheid die we met elkaar dragen. Naast het behoud van de natuur, waarmee Westerkwartier zo rijk bedeeld is, bestaat deze zorg ook uit het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee een brede omarming van duurzame energiebronnen. Wij gaan -in dienst van láter- voor een steeds groener wordend Westerkwartier, waar we allemaal elke dag van kunnen genieten.

Natuur en duurzaamheid? Zo kunnen wij daar met elkaar inhoud aan geven:

 • Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom geloven wij in een grote gemeentelijke verduurza­mingsslag op zowel eigen vervoer en gebouwen.
 • Duurzaamheid kan prima hand in hand gaan met een prettige leefomgeving. Het plaatsen van horizonvervuilende hoge windmolens in Westerkwartier is daarom voor ons geen optie. Er zijn voldoende alternatieven die zonder deze nadelen (en subsidies) rendabel te maken zijn! Denk bijvoorbeeld eens aan de inzet van aardwarmte en zonnepanelen. En kleine windmolens bij boerderijen en bedrijven.
 • Een mooie natuur is vooral een schóne natuur met ruimte voor ontspanning, rustplaatsen met afvalbakken en fietsenrekken, welke te vinden zijn langs alle fietsroutes.
 • Deze openbare afvalbakken dienen geleegd te worden naar gelang de behoefte (ma t/m zo), op mooie zomerse dagen wat vaker en in de winter juist eens overslaan, in plaats van een vast schema te volgen. De karakteristieke houtsingels moeten overal terugkomen en herstel moet leiden tot de terugkeer van weidevogels.
 • Onbekend is vaak onbemind. Goede voorlichting én stimulerende maatregelen zijn de eerste stappen in het toepassen van energie neutrale maatregelen binnen eigen huis, bedrijf of vereni­ging. De gemeente heeft een belangrijke rol bij die voorlichting Vernieuwende, duurzame en innovatieve initiatieven van particulieren en bedrijven verdienen ondersteuning van de gemeente: die stelt zich meedenkend op en zoekt naar mogelijkheden.
 • Inwoners die vooroplopen in het bijdragen aan een duurzamere samenleving dienen een ge­zicht te krijgen en ondersteund te worden bij hun plannen. Een beter milieu begint immers bij jezelf!
 • De gemeente zelf zal daarbij zelf vooroplopen en in 2040 volledig klimaatneutraal moeten zijn.
 • Goed openbaar vervoer is een belangrijke levensader voor Westerkwartier. Ook -en vooral-wanneer het gaat om de verbindingen tussen de verschillende kernen van onze gemeente. Ver­sobering is daarom geen optie. Maar efficiënt, goed en vooral betaalbaar, waarbij gekeken wordt voor bekostiging naar draagkracht en gebruik.
 • Stopzetten van alle gaswinning is noodzakelijk. Inmiddels is duidelijk dat alle gaswinning in Groningen op de langere duur tot onoverkomelijke problemen leidt. Dus ook de gaswinning in kleine velden moet worden stopgezet.

Dit zijn een aantal voorbeelden van punten die volgens STERK WESTERKWARTIER bijdragen aan een beter Westerkwartier wanneer het over natuur en duurzaamheid gaat. Heb jij andere en/of betere ideeën die onze droom van het beste Westerkwartier voor ons allemaal waar te maken? Deel ze dan met ons, want alle hulp is welkom! Waarom niet ook bij de andere items? 

ECONOMIE

De positionering van het Westerkwartier als Hart van het Noorden moet stevig worden ingezet en kan verder worden doorontwikkeld, waarbij de aansluiting van het onderwijs een must is. Zo investeren we in toekomstige werkgelegenheid van (ook) lager opgeleid personeel. Westerkwartier moet de MKB-vriendelijkste gemeente van Noord-Nederland worden

 • Het Westerkwartier met zijn mooie en bijzondere coulisselandschap is een parel in het noorden, waar meer (stimulering van) toerisme kan zorgen voor economische groei en bloei.
 • Een goed begin is het halve werk. Dat gaat vooral op wanneer het gaat om de start van je werk­zame leven. Omdat iedereen volgens ons zo’n goede start verdient, zetten we vol in op het te­rugdringen van jeugdwerkloosheid.
 • Een financiële tegenvaller voor Westerkwartier? Dat kan een hard gelag zijn, maar wel een die we niét compenseren door het verhogen van de gemeentelijke belastingen!
 • Inzetten op belangrijke en veilige verbindingen als de Friesestraatweg en A7 zijn essentieel, evenals goede verbindingen tussen de Friesestraatweg en A7.
 • Alle winkels moeten open kunnen en mogen op de tijden die voor hen geschikt zijn. Dus ook op zon- en feestdagen.
 • Natuur, economie, landschap en de agrarische sector kunnen hand in hand gaan. Natuurlijk houden wij ons aan landelijke richtlijnen, maar zullen ons altijd lokaal inzetten als wij denken en vinden dat het anders of beter kan.
 • Boeren kunnen daarbij een grote rol en goede rol spelen als het gaat om natuurbeheer. 

 

MET ELKAAR

Met elkaar onderweg zijn naar een gemeenschap waarin iedereen meetelt en mee­doet? Dat is geen politieke uitdaging, maar een uitdaging voor ons allemaal. Met el­kaar leven en werken kan alleen op basis van wederzijds respect.

Is betaald parkeren vanzelfsprekend? Wij vinden van niet. In samenspraak met ondernemers en bezoekers kunnen we tot een vriendelijk parkeerbeleid komen waar iedereen wel bij vaart.

 • Voor jongeren onder 18 jaar -en die dus nog geen alcohol mogen drinken- is een fijne ontmoe­tingsplek lastig te vinden. Samen met hen willen wij ervoor zorgen dat deze plekken er wél komen.
 • Westerkwartier heeft een gevarieerd onderwijsaanbod met prachtige huisvesting. Dat is een kracht van onze gemeente die verdere ontwikkeling verdient.
 • Overheid, onderwijs en ondernemerschap liggen vaak in elkaars verlengde en kunnen elkaar versterken de onderlinge samenwerking kan nog veel beter worden uitgediept. Denk bijvoorbeeld eens aan een grote toename van het aantal stageplekken.
 • Schoolverzuim is vaak een voorbode van schooluitval en uitdagingen later in het leven. Dit kun­nen we vaker voorkomen door een krachtiger en passender verzuimaanpak. Dat is een kleine investering voor een mooiere toekomst voor veel jongeren.
 • Westerkwartier kent te veel gezinnen die onder de armoedegrens overleven. Wij vinden armoede in geen enkel geval acceptabel en geloven daarom in een sterke inzet op preventie en schuld­hulpverlening vanuit de gemeente zelf.
 • Sociale betrokkenheid en eigenwaarde zijn prachtige zaken die voor iedereen geborgd zouden moeten zijn. Werkgelegenheid is volgens ons de sleutel naar een sociaal Westerkwartier met oog voor jezelf én elkaar. Wij zetten ons in voor een Westerkwartier waar iedereen de schouders eronder mag zetten. Een Westerkwartier waar dus zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn.

Er zijn natuurlijk nog veel meer onderwerpen waar we voor gaan, zoals:

 • Bij grote beslissingen een corrigerend referenda invoeren door middel van stemmen in de digitale app van de gemeente.
 • Groenonderhoud op hoog niveau.
 • Er komen meer bladkorven.
 • Winkelstraten niet laten verpauperen.
 • Goede inzetbaarheid van de brandweer.
 • Aantrekkelijke bermen langs de wegen.
 • Dorpshuizen en sportkantines gerund door vrijwilligers hoeven geen OZB te betalen.
 • Gemeente Westerkwartier zet in op behoud verschillende sportvoorzieningen en kijkt naar mogelijkheden met vrijwilligers en publiek-private samenwerking.
 • Eenmalige projecten voor gedragsverandering hebben vaak weinig zin. Wij willen deze omzetten in langdurig beleid.
 • Stringent handhavingsbeleid op zuipketen met minderjarigen.
 • Geen reclamebelasting voor ondernemers in centra van dorpen.
 • Zondag openstelling voor ondernemers die daar gebruik van willen maken.
 • Extra aandacht voor o.a. de dorpen Aduard en Grijpskerk waar veel vraag is naar nieuwbouw voor koop en sociale woningen, die maar moeilijk vervuld kan worden.
 • Stimuleren van duurzaamheid maar alleen met bewezen oplossingen.
 • Elk dorp kan een pannakooi gebruiken voor de jeugd.
 • Onderhoud van perkjes in dorpen wordt gedaan door mensen die nog geen werk hebben kunnen vinden en daarom een uitkering ontvangen (voor wat hoort wat).
 • Van ondernemers of inwoners die een bestemmingsplan wijziging aanvragen dat hen een (financieel) voordeel oplevert, wordt een tegenprestatie gevraagd waar de omgeving beter van kan worden (voor wat hoort wat).
 • De gemeente dient het aantal verplaatsbare ‘u rijdt te snel’ controlepalen uit te breiden. Controles door de politie zouden wat ons betreft vooral plaats moeten vinden op aanvraag van omwonenden en in de bebouwde kom op routes richting scholen.
 • We willen sluipverkeer tegengaan. Bovendien remmen we verkeer af, creatief en effectief.
 • We willen samen met de Verenigingen van Dorpsbelangen een paar locaties voor natuurbegraafplaatsen uitzoeken.
 • We gaan het Right tot Challenge, het Recht om Uit te dagen (RoU) invoeren in het Westerkwartier.
 • Buurtkamer in Aduard, Visvliet en Zuidhorn verdient vervolg in andere dorpen.
 • Bermen in het buitengebied gaan we beter beschermen tegen vernieling door verkeer. Sterk Westerkwartier wil experimenteren met duidelijk aangegeven passeerstroken. Hiermee wordt de snelheid van het verkeer niet hoger en kunnen de bermen beter behouden blijven.
 • Overleg met de ondernemers van dorpskernen om de bereikbaarheid van met name de winkels te verbeteren.
 • Integrale kindcentra (IKC) zijn prima initiatieven, maar locatie wordt in samenspraak met bevolking bepaald, oftewel locatie IKC Marum in samenspraak met buurt Holten II en III.
 • Invoering van Home Start voor jonge gezinnen in Westerkwartier.
 • De gemeente is er voor de inwoners en de inwoners niet voor de gemeente.
 • Grote kernen krijgen veilige zebrapaden voor schooljeugd.
 • Huuragent-pilot naar Zuid-Nederlands voorbeeld wordt gestart.
 • We gaan een corrigerend referendum instellen voor onze inwoners.
 • Bomen die gekapt worden door de gemeente worden door nieuwe aanplant vervangen.
 • Initiatieven in anderhalve lijns-zorg en pogingen om te komen tot lokale zorgcoöperaties ondersteunt de gemeente.
 • Er komt een kaart met daarop alle boomsingels en landschapselementen zodat ons waardevolle landschap voor de toekomst bewaard kan blijven.

En alles wat hier niet is benoemd, maar toch op onze weg komt, benaderen we volgens onze programma beginselen (zie het begin van dit document).

CONCREET TE REALISEREN:

 • Extra geld huishoudelijke hulp
 • Nieuwe afvalcontainers
 • Zwembaden behouden
 • Extra sport en bewegen voor kinderen op scholen
 • Aanleg en verbeteren fietspaden inclusief doorfietsroutes
 • Vernieuwende aanpak participatie
 • Zonnelening(zonneladder) en inwoners gericht helpen met de energietransitie
 • Opknapbeurt bedrijventerreinen en aanleg kleinschaligere bedrijventerreinen in de grotere dorpen
 • Meer lokale inkoop door de gemeente
 • Glasvezel moet voor iedereen bereikbaar zijn
 • Gratis parkeren handhaven
 • Geen verhoging OZB, alleen trendmatige stijging
 • Duurzaamheidsfonds verenigingsgebouwen en dorpshuizen opzetten
 • Nieuwe ‘buurtkamer’ (dorpshuis) zoals Aduard en Visvliet realiseren in andere dorpen
 • Grote sportevenementen in de gemeente
 • Burgernet en Whatsapp inzetten voor veiligheid
 • Westerkwartier fietsgemeente en Paardenkwartier
 • Stimuleren en extra inzetten op gezonde leefstijl en bewegen
 • Keuze koopzondagen aan ondernemers, volledige vrijheid keuze opening
 • Financiële positie sterk verbeteren
 • Geld voor de zorg blijft geld voor de zorg
 • Woningbouw voor verschillende doelgroepen uitvoeren en voorbereiden
 • Voordracht Middag-Humsterland als UNESCO werelderfgoed
 • Realisatie nieuwe integrale gezondheidscentra
 • En invoeren Right to Challenge, recht om overheid uit te dagen als burgers iets beter kunnen.

DOWNLOAD: Sterk Westerkwartier Verkiezingsprogramma 2022