Algemene beschouwingen begroting 2021

Allereerst dank aan iedereen die onder lastige omstandigheden heeft meegewerkt aan de begroting. Thuiswerken en toch een door iedereen gedragen stuk maken is best lastig weet ik ook uit eigen
ervaring.

Bijzondere begrotingsbeschouwing deze keer natuurlijk. Gemaakt achter de laptop en ingeleverd bij de griffie. Vervolgens een “live” pitch van maximaal 3 minuten. Ik moet zeggen dat het pitchen vanachter de laptop wel went. Het 3 minuten pitchen zou wat ons betreft wel een blijvertje mogen zijn. Als politieke partij moet je volgens ons overigens in 3 minuten voldoende duidelijk kunnen maken waar je voor staat. Politiek is toch ook vooral het elkaar zien, op elkaar reageren en samen meningen vormen voor het beste in het Westerkwartier.


We zijn nu bijna 2 jaar bezig als nieuwe gemeente en er gaat best veel goed. Het is echter aan ons om te benoemen wat volgens Sterk Westerkwartier beter kan.


Covid 19:
De gemeente heeft goed werk gedaan bij de Covid 19 pandemie tot op dit moment. Snel geschakeld en onze ondernemers op een goede manier geholpen. Extra openingsuren mogelijk gemaakt. Dat moet wat ons betreft een vervolg krijgen. Wij dienen dan ook een motie in (motie SW1) om deze
verruimde openingstijden heel 2021 zo te laten. Ook sportvereniging, culturele verenigingen/instellingen en dorpshuizen zijn zwaar getroffen en met maatwerk moeten we al deze instellingen komende periode overeind proberen te houden. Deze vormen het fundament van onze
samenleving. Veel waardering voor de inspanningen van de gemeente tot op heden.

Financiën:
De begroting is gelet op de onzekerheden een lastig stuk. Zelfs de term sturen in de mist wordt in de begroting genoemd. Juist daarom is voorzichtigheid nu op zijn plaats. Het college geeft aan dat het
minder meer gaat uitgeven. Dat betekent nog altijd meer uitgeven. Veel meer uitgeven dan er binnenkomt. Komend jaar geven we 2,1 miljoen euro meer uit dan er binnenkomt. Alles in de hoop dat het de komende jaren beter zal gaan. Indien we sturen in de mist lijkt de wens de vader van de
gedachte bij dit college. Wat als het nu eens tegenvalt met de meerjarenbegroting? Er zijn zoals door het college zelf genoemd heel veel onzekerheden.

De tekorten worden afgewenteld op de inwoners met het argument dat we nog steeds niet de duurste gemeente in de provincie zijn. Gemiddeld Groningen klopt dat. We zijn echter wel met stip gestegen. Echter in de provincies Drenthe en Friesland staan we op het podium respectievelijk net naast het podium. Ook zit de gemeente Westerkwartier met de woonlasten 13,7% boven het landelijke gemiddelde. De inwoners is voor de herindeling beloofd dat de tarieven gemiddeld niet zouden stijgen. Nu komt er weer schaamteloos 5% extra verhoging naast de jaarlijkse indexatie bij. Alleen al de OZB is sinds de herindeling met 22% gestegen… Dat staat nog los van de grote stijging van de afvalstoffenheffing. Het is geen wonder dat onze inwoners klagen dat ze financieel veel slechter af zijn bij de nieuwe gemeente. Belofte maakt bij de coalitie partijen kennelijk geen schuld.
Ik hoop dat onze inwoners zich bij de verkiezingen in maart 2022 zich zullen herinneren wie er in de coalitie zaten. Bij de vorige begroting dienden de coalitiepartijen nog een motie (kennelijk voor de
Bühne) waarbij ze de OZB niet automatisch wilden laten stijgen. Niet automatisch maar wel elk jaar met het door het college voorgenomen percentage. Zoek de verschillen. Wij dienen nu een motie in om de OZB (Motie SW2) niet met ca. 7% maar met het inflatiepercentage van ca. 2% te laten stijgen. Dit college is sterk in het halen van geld bij de inwoners maar snijden in eigen vlees is taboe. De dekking kan naar onze mening gevonden worden in de apparaatskosten. Het apparaat is afgelopen jaar ruim 1,6 miljoen duurder geworden en er zijn ca. 12 FTE bijgekomen. Het moet toch mogelijk zijn om 2% te besparen in efficiëntie op de ruim 47 miljoen die we daaraan uitgeven? Zou een besparing zijn van € 940.000,00. Daarmee hoeft de extra OZB verhoging niet door te gaan en kan het begrote tekort zelfs afnemen. Ben je in staat om 5% efficiënter te opereren heb je geen tekort meer. Ik kan me ook voorstellen dat je als college kritisch kan gaan kijken naar het aantal werkplekken nu iedereen niet alleen tijdelijk maar waarschijnlijk voor altijd meer thuis zal gaan werken.

Wat worden de extra kosten van de Covid maatregelen? De gemeente is geen rijk die de begrotingsschuld veel hoger kan laten oplopen. Wij moeten als raad sturen op de ons ter beschikking staande kengetallen. Die kengetallen zien er helaas niet goed uit zoals ook in de begroting valt te
lezen.

  • Solvabiliteit is dit en volgende jaren ruim onvoldoende volgens de VNG normen.
  • Weerstandsvermogen is onvoldoende met 0,75%. Voldoet ook niet aan de daarvoor opgestelde regels.
  • De netto schuldquote is matig te noemen.


Kortom, alle seinen staan op rood maar het college hoopt op betere tijden terwijl alle indicatoren aangeven dat er nu moet worden ingegrepen. Nee, ons college gaat liever protesteren in Den Haag
dan snijden in eigen vlees.


Veiligheid:
Het Westerkwartier is een relatief veilige gemeente hoewel er ook hier sprake is van ondermijnende criminaliteit. Wat ons betreft hard aanpakken en het Damocles beleid van het college voortzetten. Wat ons verbaasd is dat het college met de partij voor Veiligheid en Zorg in de gelederen wil korten
op die veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners door de komende jaren te korten op de afgesproken BOA uitgaven. Boa’s zijn voor het veiligheidsgevoel cruciaal vooral nu de wijkagenten minder aanwezig zijn. Wij willen deze korting dan ook schrappen en dienen daarvoor een motie in (SW motie3). Motie wil het korten voorkomen.


Economie:
Economie is voor onze gemeente van groot belang hetgeen ook wordt onderschreven door de detailhandelsvisie. Het college wil nu korten op de uitgaven hiervoor. Dat lijkt ons, mede gelet op de huidige Covid problemen voor de ondernemers een volstrekt verkeerd signaal. Wij dienen dan ook
een motie in om deze korting van tafel te halen en vol in te zetten op ondersteuning van onze ondernemers. (Motie SW4)

Sportakkoord:
Sport is een enorm bindmiddel voor de samenleving. Ook bij de bestrijding van ziekten blijkt sport en bewegen cruciaal. Dat moet juist gestimuleerd worden door de gemeente. Preventieve maatregelen zijn heel belangrijk Door het college wordt voorgesteld om te korten op het bedrag voor het
sportakkoord. Wij kiezen daar niet voor. Wij dienen dan ook een motie in om deze korting van tafel te halen (motie SW5).


Woningbouw:
De gemeente heeft samen met andere partijen een hele belangrijke taak als het gaat om huisvesting. De wethouder doet haar best maar komt kennelijk handen te kort. De gemeente moet ontwikkelingen aanjagen en zorgen dat onze inwoners een betaalbare en goede woning kunnen vinden. Daarnaast is er ook nog een opgave vanuit het rijk om komend jaar ruim 100 woningen ter beschikking te stellen voor statushouders. Hoeveel woningen blijven er dan nog over voor onze eigen inwoners die al jaren op een wachtlijst staan? Wij vinden dat het college meer gas moet geven op het
woningbouw terrein. Onconventionele maatregelen zijn noodzakelijk. Wij stellen wederom een taskforce woningbouw voor waarin creatief en vooruitstrevend kan worden gekeken naar een versnelling van de woningbouw in de gemeente Westerkwartier. (Motie SW6).


Dienstverlening:
Er wordt door de organisatie hard gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening. Goed bereikbaar met alle middelen en vooral empatisch richting inwoners. Ja tenzij. Dat is een goede zaak en ik heb zelf meegemaakt dat men er ook wel bovenop zit. Dat is een hele goede ontwikkeling die wij toejuichen. De gemeente is er voor de inwoners en om samen met de inwoners een mooi Westerkwartier te maken. Wij hebben samen met Groen Links en VZ Westerkwartier een initiatiefvoorstel ingediend om de verbetering van de dienstverlening te ondersteunen. Het doet ons wel veel deugd dat het ziekteverzuim inmiddels gedaald is. Hieraan moet ook blijvend aandacht worden besteed.

#trotsophetwesterkwartier.

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *